algemene voorwaarden


1. Algemeen

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
De Hersenfabriek: locatie Zwolle of Groningen, afhankelijk van het feit of cliënt een behandelovereenkomst is aangegaan met de locatie in Zwolle danwel met de locatie in Groningen.


Cliënt: degene aan wie zorg wordt geleverd c.q. de wederpartij bij een behandelovereenkomst die De Hersenfabriek als zorgverlener/hulpverlener is aangegaan. In voorkomend geval zijn de wettelijke vertegenwoordiger(s) van degene aan wie zorg wordt geleverd, voor zover het hun rechten, bevoegdheden en verplichtingen ten dezen aangaat, hier mede onder begrepen.


1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die tussen De Hersenfabriek en cliënt worden gesloten, en op alle aanbiedingen van De Hersenfabriek.


1.3. Uitsluitend De Hersenfabriek is jegens de cliënt (en/of diens wettelijke vertegenwoordigers) verantwoordelijk voor de behandeling en het uitvoeren van de overeenkomst. Personen werkzaam bij of voor De Hersenfabriek zijn niet in privé aansprakelijk in civielrechtelijke zin voor aangelegenheden die met de overeenkomst of de uitvoering hiervan in verband staan.


2. De behandeling/informatieverstrekking over en weer

2.1. De Hersenfabriek zal naar beste vermogen de zorg verlenen. De Hersenfabriek kan er evenwel niet voor instaan, wat het resultaat van de behandeling zal zijn.
2.2. Op verzoek van cliënt worden gegeven adviezen en gemaakte afspraken schriftelijk door De Hersenfabriek bevestigd. De Hersenfabriek kan dit ook eigener beweging doen.
2.3. Afspraken duren in beginsel 30 minuten, tenzij anders wordt afgesproken.
2.4. Als cliënt verhinderd is voor een afspraak, dient hij/zij de afspraak uiterlijk 24 uur tevoren te annuleren via de telefoon of per e-mail (zie ook bij: “4. Betalingsverplichtingen cliënt”).
2.5. Gedurende diens bezoeken aan De Hersenfabriek dient cliënt zich te richten naar de aanwijzingen van De Hersenfabriek. Zichtbaar weergegeven huisregels die binnen de praktijk van De Hersenfabriek van toepassing zijn, zijn daaronder begrepen.
2.6. Cliënt geeft aan De Hersenfabriek naar beste weten de inlichtingen en de medewerking die De Hersenfabriek redelijkerwijs voor de behandeling behoeft. Cliënt dient zich te realiseren dat het niet verstrekken van informatie, zoals aanwezig in het medisch dossier van de arts/specialist of andere behandelaars van cliënt, terwijl deze informatie wel bekend is bij cliënt, en het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige informatie door cliënt aan De Hersenfabriek, kan leiden tot eventueel nadelige gevolgen, waarvoor de cliënt in dit geval zelf verantwoordelijkheid is.
2.7. Cliënt kan de behandeling elk moment beëindigen. De Hersenfabriek waarschuwt cliënt in voorkomend geval voor de eventuele gevolgen hiervan, aangezien het in het algemeen de voorkeur verdient behandelingen af te bouwen.
2.8. De Hersenfabriek zelf kan de behandeling beëindigen om gewichtige redenen, bijvoorbeeld als zij – na overleg met cliënt – oordeelt dat de behandeling niet het gewenste effect heeft en het belang van cliënt zich tegen voortzetting van de behandeling verzet.

2.9. De Hersenfabriek beschikt niet over een 24 uurs aanwezige crisisdienst. Bij ernstige of urgente problemen is het hierdoor van belang dat de cliënt contact opneemt met zijn of haar eigen huisarts. Dit is ook het geval bij onverhoopt (langdurige) afwezigheid van de behandelaar of bij het onderbreken of afbreken van het behandeltraject om welke reden dan ook.
2.10. De Hersenfabriek houdt van het behandeltraject een dossier bij, welke in beginsel 15 jaar wordt bewaard. De rechten van cliënt op inzage of afschrift of aanvulling van het dossier en om het verzoeken van eerdere vernietiging, zijn in de wet geregeld. Voor het verstrekken van een afschrift van stukken uit hoofde van dit wettelijk recht mag De Hersenfabriek een redelijke vergoeding rekenen.
2.11. Alle intellectuele eigendomsrechten terzake door haar gemaakte rapportages en dergelijke, blijven aan De Hersenfabriek toebehoren. Openbaarmaking hiervan of verstrekking aan derden zonder schriftelijke toestemming van De Hersenfabriek, is niet toegestaan.


3. Geheimhouding

3.1. Gezien het vertrouwelijke karakter van de behandeling is De Hersenfabriek gehouden aan een geheimhoudingplicht overeenkomstig hetgeen dienaangaande in de wet is geregeld.
3.2. Het verdient in het algemeen de voorkeur om de huisarts van cliënt of een collega-verwijzer op de hoogte te houden van de behandeling. De Hersenfabriek zal hier echter enkel toe overgaan met instemming van cliënt.

 

4. Betalingsverplichtingen cliënt

4.1. Voor de door De Hersenfabriek te verrichten werkzaamheden/te verlenen diensten, is de cliënt het honorarium verschuldigd conform de door De Hersenfabriek gehanteerde tarieven (blijkens de tarieflijst, raadpleegbaar bij De Hersenfabriek). De Hersenfabriek is bevoegd deze tarieflijst aan te passen voor in de toekomst te verrichten handelingen. Voor eventuele afgesproken werkzaamheden die buiten deze tarieflijst vallen zal cliënt, voor zover geen prijsafspraken zijn gemaakt, een redelijk honorarium verschuldigd zijn.
4.2. Kosten die De Hersenfabriek in verband met de behandeling van cliënt aan derden moet voldoen, kan zij aan cliënt doorberekenen.
4.3. Het is te allen tijde de eigen verantwoordelijkheid van cliënt om te onderzoeken of en in hoeverre (en onder welke voorwaarden) zijn/haar (zorg)verzekering de kosten van de behandeling dekt. De verantwoordelijkheid om te achterhalen welke vergoedingen en voorwaarden de verzekeraar van cliënt hanteert, ligt geheel bij cliënt zelf. Cliënt is er voorts zelf verantwoordelijk voor dat hij/zij voldoet aan zijn/haar eventuele verplichtingen jegens zijn/haar verzekeraar. De Hersenfabriek is dan ook niet aansprakelijk voor het uitblijven van vergoeding door de verzekeraar van cliënt. Eventuele hulp of raad van De Hersenfabriek in dezen is vrijblijvend en doet geen aansprakelijkheid harerzijds ontstaan. Indien de behandeling – of een deel hiervan – niet onder verzekeringsdekking valt of blijkt te vallen of om welke reden ook niet wordt vergoed, is cliënt zelf onverkort gehouden tot betaling van de declaratie van De Hersenfabriek.
4.4. Als een afspraak niet uiterlijk 24 uur tevoren is geannuleerd door cliënt, kan De Hersenfabriek – in verband met de gereserveerde tijd – de volledige vergoeding voor de afspraak aan cliënt in rekening brengen.
4.5. De door De Hersenfabriek aan cliënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald. Cliënt kan betaling niet achterwege laten met enig beroep op verrekening.
4.6. Indien cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de factuurdatum heeft betaald, is cliënt in verzuim zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist en is hij/zij over het niet-betaalde bedrag de wettelijke rente verschuldigd.
4.7. Bij niet-betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum kan De Hersenfabriek cliënt – onverminderd het reeds bestaande verzuim – een betalingsherinnering/aanmaning sturen, waarin wordt gewezen op de gevolgen van verdere niet-betaling. Blijft ook binnen veertien dagen na verzending van deze betalingsherinnering/aanmaning betaling (geheel of deels) uit, dan is De Hersenfabriek zonder verdere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te (doen) treffen. De buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van cliënt, conform de wettelijke normbedragen.
4.8. Bij betalingsachterstand is De Hersenfabriek gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat cliënt de betalingsachterstand geheel heeft ingelopen.


5. Informatie op website en in nieuwsbrieven

5.1. De Hersenfabriek kan aan cliënt nieuwsbrieven toezenden indien hij/zij heeft aangegeven hierin geïnteresseerd te zijn.
5.2. Hoewel de informatie in de nieuwsbrieven zorgvuldig wordt samengesteld, vormt deze, evenals de informatie op de internetsite van De Hersenfabriek, geen alternatief voor een advies dat in een concreet geval door De Hersenfabriek aan een cliënt wordt gegeven, en maakt deze geen onderdeel uit van de aan cliënt gegeven adviezen uit hoofde van enige behandelovereenkomst. De Hersenfabriek is voor dergelijke (algemene) informatie niet aansprakelijk.
5.3. De Hersenfabriek is niet verplicht nieuwsbrieven te verzenden of te blijven verzenden, en is niet aansprakelijk voor het niet-ontvangen van nieuwsbrieven door (of het niet beschikbaar zijn van informatie op de internetsite voor) cliënt.


6. Slotbepalingen

6.1. Het bepaalde in deze algemene voorwaarden doet niet af aan rechten en verplichtingen die cliënt en De Hersenfabriek over en weer hebben uit hoofde van de wettelijke bepalingen van dwingend recht die op de overeenkomst toepassing zijn.
6.2. Op alle overeenkomsten tussen De Hersenfabriek en cliënt is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
6.3. Ingeval van onverhoopte meningsverschillen zullen betrokkenen betrachten in goed overleg tot een oplossing te komen.
6.4. Als er onverhoopt een meningsverschil over burgerlijke rechten en verplichtingen ontstaat waar partijen in goed overleg niet uit mochten komen, is alleen de door de wet aangewezen Nederlandse rechter bevoegd van het geschil kennis te nemen.

Over ons

  • Vernieuwende behandelvorm
  • Heldere uitleg
  • Inzichtelijke vooruitgang
  • Geen bijwerkingen
  • Persoonlijk!