privacydocument 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als je behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Jouw dossier bevat jouw gegevens die je hebt verstrekt via de intakeformulieren en vragenlijsten, aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. 

 

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts. 
 

Privacy als cliënt

Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik: 

 • zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en medische gegevens, 
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens. 

 

Als jouw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). 
 
De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden: 

 • Om andere zorgverleners te informeren (middels een verslag), bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming. 
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid, alleen na jouw expliciete toestemming. 
 • Indien nodig voor afstemming en overleg over jouw behandeling met mijn collega van de Hersenfabriek. Zij valt eveneens onder het beroepsgeheim en hanteert dezelfde regels. 
 • Of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing. 
 • Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen. Ook mijn administrateur moet zich houden aan de richtlijnen van de AVG en om die reden heb ik met mijn administrateur een zogenaamde verwerkingsovereenkomst afgesloten waarin is vastgelegd hoe hij op zorgvuldige wijze met jouw gegevens moet omgaan.
 • Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik jou eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen. 

 

Bewaartermijn

De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard. Voor kinderen geldt dat het dossier wordt bewaard tot 20 jaar na hun 18e levensjaar.

Je kunt jouw dossier altijd inzien en – indien je van mening bent dat er onjuistheden in staan – laten corrigeren. Wat betreft onze financiële administratie zijn wij verplicht om deze minimaal 7 jaar te bewaren. 

 

PRIVACY OP DE ZORGNOTA 

Op de zorgnota die je (via de mail) ontvangt, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden zodat je deze nota (indien mogelijk) kunt declareren bij jouw zorgverzekeraar:

 • Jouw naam, adres en woonplaats  
 • Jouw geboortedatum
 • de datum van de behandeling 
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld 'behandeling overige psychosociale therapie’, of 'consult’ 
 • de kosten van het consult

 

Contact

Heb je vragen naar aanleiding van dit Privacydocument, dan kun je altijd contact opnemen met jouw behandelend therapeut.

Over ons

 • Vernieuwende behandelvorm
 • Heldere uitleg
 • Inzichtelijke vooruitgang
 • Geen bijwerkingen
 • Persoonlijk!